Hva er et løftebord?

Løftebord brukes til å løfte materialet opp til en passende høyde for en arbeidsprosess. De kan være faste eller transportable. Lasten forflyttes normalt hydraulisk enten direkte av ett eller flere hydrauliske sylindrer eller indirekte gjennom saksearmer. En annen måte å bruke et løftebord på er faste løfteplattformer eller heiser der løftebordet løfter materiale eller personer fra et nivå til et annet.

I tillegg kan løftebord brukes på arbeidsplassen slik at de ansattes arbeidsmiljø blir optimalisert.

Løftebord blir også brukt hos bilforhandlere, der løftebordet heiser biler fra bakkenivå til første etasje. På samme måte som løftebordet også kan håndtere oppgaven med å løfte en pall bestående av papir fra fortauet opp til trykkeriet på 1. etasje. Automatiske parkeringshus hvor bilene blir automatisk plassert for kundene er også mulig ved hjelp av f.eks. løftebordets muligheter.

Løftebord skal være i samsvar med arbeidsmiljølovgivningens bestemmelser for tekniske hjelpemidler. Alle JEMA LIFT løftebord gjør dette.


Hvordan vedlikeholde et løftebord?

Løftebord skal kontrolleres og vedlikeholdes slik at det alltid er i god stand. JEMA LIFT's instruksjoner skal følges (følger med løftebordet - og kan med fordel oppbevares i nærheten av løftebordet slik at det er lett tilgjengelig for brukeren).

For løftebordet som er mekanisk drevet skal det gjennomføres kontroll minst hver 12. måned av leverandør eller annen sakkyndig. JEMA LIFT tilbyr å gjennomføre de lovpålagte inspeksjonene for deg.

Brukeren av et løftebord skal hver dag før igangsetting kontrollere at løftebordets sikkerhetsfunksjoner er i orden og at det ikke er synlige feil.

Under vedlikehold, reparasjon eller rengjøring under løftebordet skal bordet holdes sikkert fast i løftet stilling med en forsvarlig låseordning. Det skal være skilt om dette. 

Et løftebord kan være anordnet slik at bordet kan slås sammen for enklere vedlikehold og tilsyn. Et slikt foldet bord må holdes fast i sin åpne stilling.


Hva skal man tenke på før man bestiller et løftebord?

Før du velger løftebord er det en god idé å lese disse instruksjonene:

Løftebord skal tilrettelegges slik at de kan brukes, justeres og vedlikeholdes slik at brukeren eller andre ikke utsettes for fare. Løftebordet skal være utstyrt med bruksansvisning og tydelig merket med leverandørinformasjon. I den grad det er nødvendig skal opplysninger fra bruksanvisningen oppgis på løftebordet. 

Betjeningsorganer skal virke slik at bevegelsen stopper umiddelbart når betjeningsorganet slippes (Dødmannsknapp-funksjon).

Betjeningsorganet skal være plassert eller konstruert slik at ufrivillig påvirkning er forhindret. For eksempel må trykknapper bli forsinket eller utstyrt med en krage. Pedaler må ha deksel.

Funksjonen av betjeningsorganet skal ha forståelige symboler eller tekst.

Faste løftebord må være utstyrt med en eller flere nødstopper som stopper alle funksjoner.

En nødstopp skal være synlig og lett tilgjengelig for drift og innrettet slik at løftebordet ikke kan startes før den aktuelle nødstoppen er tilbakestilt.

Transportable løftebord med hjul skal ha brems eller annen lås-/sperrefunksjon for hjulene.

Et transportabelt løftebord for horisontal godstransport skal forsynes med fast håndtak eller bøyle ca. 1 m over gulv og med fri avstand til kanten av forhøyet bord på minst 100 mm.

Bremsen eller låseanordningen for hjulene skal kunne betjenes av operatøren i stående stilling.

Kantene på bordet og understellet skal males med svarte/gule eller rød/hvite varselstriper.

Fare for klem mellom saksearmene må unngås på følgende måte:

Avstanden fra bordkanten og bunnrammen til saksearmene skal være minst 50 mm. Avstanden mellom de enkelte armene skal være minst 30 mm.

Fare for å klem under bordets kant må unngås på følgende måte: 

Enten skal det være en følelist rundt hele veien som ved berøring stopper bevegelsen før følelisten har nådd sin endeposisjon, eller så må det alltid være en klaring under bordkanten på minst 120 mm. Løftebordet skal være tydelig merket med maksimalt tillatt belastning i kg.


Hvordan bruke et løftebord riktig?

Anvendelsen av løftebord må gjøres på en forsvarlig måte og i hensyn til hva løftebordet er beregnet for.

Under bruk skal løftebordet stå på et horisontalt, fast og stabilt underlag. Hvis den er festet, bør det være forsvarlig festet til gulvet. Hvis den er utstyrt med hjul må de ha bremse eller sikres på en annen måte. 

Varer skal plasseres forsvarlig på bordet slik at de ikke kan velte eller falle ned. Den maksimale tillatte lasten må ikke overskrides. Denne belastning kan spesifiseres som SWL (Safe Working Load) eller WLL (Working Load Limit).

Horisontal transport av varer på løftebord skal kun skje med helt senket bord.

Ved horisontal transport skal varene ikke stikke utover kantene på bordet.

Sikkerhetsdeler og annet verneutstyr skal ikke fjernes under bruk.

Ved fastmonterte løftebord skal det påses at klaringen på minst 0,5 meter opp til 2,1 meters høyde overholdes, og at det ikke stables gods rundt løftebordet nærmere enn 0,5 meter fra de frie kantene på løftebordet. Dersom dette ikke kan oppfylles, må løftebordets arbeidsområde sperres av eller klemfaren motvirkes på en annen like sikker måte.

Et verktøy skal tas ut av bruk på en måte som er forsvarlig etter omstendighetene, så snart det oppdages feil eller skader på verktøyet som kan føre til ulykke eller helsefare. Det samme gjelder når det oppstår forhold som kan medføre at underlaget i arbeidsområdet til redskapet ikke er fast og bærekraftig, eller at drifts-, overvåkings- eller kontrollorganer som redskapets sikkerhet er avhengig av ikke fungerer etter hensikten.

Sikkerhet:

Enhver levering (salg, utleie og utlån) skal følges av skriftlige instruksjoner på norsk om drift, bruk og vedlikehold. Driftsveiledningen skal nedenfor angi hvordan løftebordet betjenes på en sikker måte, herunder i forbindelse med det generelle vedlikeholdet, montering og demontering. Bruksanvisningen skal inneholde løftebordets foreskrevne, forventede bruk samt unormale men forutsigbare bruks- og brukssituasjoner. Dersom det er bruksområder som ikke anbefales, skal disse spesifiseres. Bruksanvisningen skal alltid oppbevares på eller i nærheten av løftebordet. Dersom bruksanvisningen ikke er oppbevart på løftebordet, skal det angis hvor bruksanvisningen er oppbevart.


Hva menes med min. høyde?

Minimum høyde er løftebordets byggehøyde. Altså høyden fra bunn til topp når bordet er i laveste stilling.

                             


Hva betyr vandring?

Vandring er løftebordets totale bevegelse. Det vil si den mulige høydeforskjellen fra laveste til høyeste posisjon.

       

Hva er jevnt fordelt last?

Løftekapasiteten til et løftebord er basert på en fordelt last over hele bordplaten. Hvis det er en punkbelastning enten sideveis eller langsgående, vil løftekapasiteten til løftebordet være lavere. Som regel bærer et løftebord 50 % belastning over halvparten av bordplaten på langs, mens det håndterer 1/3 del over halvparten sideveis. Løftekapasiteten til et løftebord må aldri overskrides.


Kan jeg heve løftebordet raskere?

Ja. Men det krever vanligvis en større hydraulikkpumpe og motor. Jo større pumpe og motor, jo større flyt i hydraulikken og dermed høyere hevingshastighet. Ved hastigheter over 0,1 meter pr for det andre må en form for variabel pumpe vanligvis brukes.


Lager JEMA LIFT spesiallagde løftebord?

Ja. JEMA LIFT kan levere et løftebord til enhver oppgave. Spesialbord bygges vanligvis av moduler fra standardbord, men vi lager også mye løftebord som bygges 100% etter kundens behov. Vi er gode på kundespesifikke løsninger, og det er slett ikke så dyrt som man skulle tro.


Hva er en dobbel horisontalsaks løftebord?

Svært lange løftebord med relativt lav løftehøyde bygges vanligvis av flere sakser i forlengelse av hverandre. Saksen er mekanisk synkronisert og løfter dermed helt jevnt og stabilt i alle høyder.


Kan mitt løftebord fortsette å stå utendørs?

Ja. Som utgangspunkt er våre lakkerte overflater sterke og av høy kvalitet, men for den beste finishen og holdbarheten anbefaler vi en galvanisert løsning.


Kan et løftebord bygges inn i et helautomatisk system?

Ja. Våre løftebord brukes i alle bransjer og også ofte i helautomatiske systemer. Vår standardstyring er forberedt med innganger fra PLS, så det er veldig enkelt å integrere et løftebord i et annet system.


Hvor stabilt er et løftebord?

Et JEMA løftebord er laget i armer av profilstål og med høy kvalitet hydraulikk. Løftebordet er derfor veldig stabilt. Ved full belastning i forhold til ingen belastning kan du imidlertid regne med at løftebordet gir seg litt. Den er vanligvis ca 1-2 cm.


Hva er reglene for service?

Løftebord er inkludert i reglene for lovbestemt inspeksjon (til nr. 2.3.0.2 i mai 1996 med flere). Normale løftebord må ha utført service og inspeksjon hver 12. måned. Varer og personlige heiser må ha det gjort flere ganger per. år. JEMA LIFT har serviceavdeling og tilbyr denne tjenesten over hele landet.