Følgende salgs-, betalings- og leveringsvilkår gjelder mellom kjøper og selger i så vidt disse ikke fravikes av en annen skriftlig avtale mellom partene.

1. Tilbud
Alle tilbud er gratis - med mindre annet er oppgitt. Leveringstider som er oppført i tilbudet gjelder med forbehold om endringer i leveringstiden fra JEMA LIFT A/S-leverandører og for mellomsalg.

2. Bestilling
Enhver ordre er å vurdere som et tilbud fra kjøperens side og krever bestillingsbekreftelse fra JEMA LIFT A/S. Eventuell innsigelser vedrørende avvik i ordrebekreftelsen må nå JEMA LIFT A/S senest 8 dager etter å ha mottatt bestillingsbekreftelsen.

3. Leveringsomfang
Leveringen inkluderer bare det som er spesifisert i tilbudet eller ordrebekreftelsen; inkludert utstyr og eventuelle servicetjenester for senere levering.

4. Priser
Prisene angis i norske kroner ekskl. MVA og er oppført som faste priser. JEMA LIFT A/S har imidlertid rett til å regulere priser som følge av endringer i toll, skatter, valutakurser, skatter og lignende som finner sted på leveringstidspunktet. Det samme gjelder for ekstraordinære økninger i råvarer på grunn av eksterne hendelser som ikke kunne forutsettes ved avtalens inngåelse.

5. Katalog, prislister, etc.
Kataloger, prislister, bruksanvisninger anses som en samtale for å ønske tilbud. Dette er med hensyn til priser, tekniske beskrivelser, data m.m., og er dermed ikke forpliktende for selgeren. Kjøperen oppfordres derfor til å spørre om eventuelle endringer i forbindelse med avtalen.

6. Forsendelse
Når ingenting annet er avtalt, er prisen basert på frakt ex fabrikken. Hvis JEMA LIFT A/S skal administrere forsendelsen (etter kjøperens valg), vil kjøperen bli belastet for alle fraktkostnadene.

7. Levering
Ved forsinket levering har kjøper kun rett til å heve kjøpet dersom forsinkelsen er mer enn 30 dager utover avtalt leveringsdato. Det er også et vilkår at kjøperen reklamerer umiddelbart når den avtalte leveringstiden er overskredet. Det er en betingelse for å kreve kompensasjon at JEMA LIFT A/S allerede har vært oppmerksom på at leveringstiden ikke kunne overholdes. JEMA LIFT A/S påtar seg ingen ansvar for indirekte tap forårsaket av sen levering. 

8. Force majeure
Alle leveringer skjer med forbehold til forsinkelser på grunn av streik eller lockout, krig, mobilisering, beslag, valutarestriksjoner, transportbarrierer, brann, opprør og opptøyer, forsinkelse eller manglende levering fra underleverandør til tross for rettidig og korrekt bestilling fra JEMA LIFT A/S' side eller andre årsaker utenfor JEMA LIFT A/S' kontroll. Omstendigheter som har inntruffet før avtaleinngåelse medfører kun ansvarsfrihet dersom oppfyllelsen ikke kunne forutses på avtaletidspunktet. 

9. Eierskap
Selgeren beholder eierskap til de solgte varene til hele kjøpesummen pluss alle påløpte kostnader og renter er betalt.

10. Bytte
Hvis en brukt vare skal byttes, vil risikoen gå over til JEMA LIFT A/S først ved den fysiske leveringen av varen. Det er eierens ansvar å returnere den brukte varen i samme stand som ved kjøpstidspunktet. Vedlikehold og mulige reparasjonskostnader frem til leveringen står altså eieren for. Hvis det er utestående gjeld i det utvekslende materialet, er det eierens ansvar å betale for disse innen varen leveres tilbake til JEMA LIFT A/S.

11. Betaling
Dersom ikke annet er avtalt, er betalingsbetingelsene netto kontant før varene sendes. Kjøperen har ikke rett til å holde tilbake betaling på grunnlag av motkrav av noe slag.

12. Tiltak og ansvarsbegrensning

For å reklamere på en vare skal kjøperen reklamere innen "rimelig tid" etter at mangelen er oppdaget. Hvis varen reklameres innenfor 2 måneder fra leveringsdatoen kommer reklamasjonen alltid til å anses som innen rimelig tid. Hvis reklamasjonen er berettiget kan du få produktet reparert, byttet, få pengene tilbake eller få avslag i prisen avhengig av den konkrete situasjonen. Ved en berettiget klage refunderer JEMA LIFT også dine returkostander. Husk å ta vare på kvitteringen for å få refundert returkostnadene. Varen skal alltid returneres på en forsvarlig måte.  

Ved reklamasjon skal varen sendes tilbake til: 

JEMA LIFT A/S 

Gammel Færgevej 9A, Sahl, 
8850 Bjerringbo
Danmark

Hvis mangler blir funnet innen 12 måneder etter leveringen (ved 8 timers drift/dag) er selgeren skyldig og berettiget til å hjelpe med problemet eller manglene så fort som mulig. 

JEMA LIFT A/S står ikke for reisekostnader eller hotellopphold i forbindelse med besøket. For X-modell løftebord for intensiv bruk er service- og reklamasjonsfristen 4 måneder fra leveringsdato med mindre annet er skriftlig avtalt. For L-modell importbord er denne perioden, dersom ikke annet er avtalt, 4 måneder fra leveringsdato. Disse bestemmelsene gjelder kun dersom JEMA LIFT A/S sine garantibestemmelser og service er overholdt. Tiltak og service skjer i henhold til bestemmelsene i NLM 94 (Alminnelig betingelser for levering og montering av maskiner samt annet mekanisk, elektrisk og elektronisk utrustning i og mellom Danmark, Finland, Norge og Sverige).

13. Retur
Kjøperen betaler eventuelle kostander forbundet med returneringen av bestillingen. Utover dette tar JEMA LIFT ut et returavdrag på 10% ved returneringer av standardløsninger. Produkter som er laget etter kjøperens spesifikasjoner kan ikke returneres. 

14. Ansvar for skade på eiendom forårsaket av utstyret (produktansvar)
Kjøperen skal holde JEMA LIFT A/S skadeløs i den grad JEMA LIFT A/S pålegger tredjeparts ansvar for slik skade og tap som JEMA LIFT A/S ikke er ansvarlig overfor kjøper i henhold til annet og tredje ledd av denne paragrafen. JEMA LIFT A/S er ikke ansvarlig for skader forårsaket av utstyret: a. På fast eiendom eller løsøre som oppstår mens utstyret er i kjøperens besittelse. b. på produkter produsert av kjøper, eller på produkter de inngår i eller for skade på eiendom eller løsøre som disse produktene forårsaker som følge av utstyret. 

JEMA LIFT A/S er ikke ansvarlig for driftstap, tapt fortjeneste eller andre økonomiske følgetap. De nevnte begrensingene i JEMA LIFT A/S ansvar gjeller ikke om selskapet har gjort seg skyldig i grov uaktsomhet. Hvis en tredjepart gjør krav mot en av partene for ansvar i henhold til denne klausulen, skal den parten umiddelbart varsle den andre. JEMA LIFT A/S' dekningsbeløp per forsikringsår kan ikke overstige 10 000 000 DKK for å dekke person- og/eller skade på eiendom. JEMA LIFT A/S og kjøper er gjensidig forpliktet til å reise søksmål for den domstol eller voldgiftsrett som behandler erstatningskrav mot en av dem på grunn av skade som påstås å være forårsaket av utstyret. Det gjensidige forholdet mellom JEMA LIFT A/S og kjøper kan imidlertid ikke alltid avgjøres ved voldgift.  

15. Verneting
Eventuelle uoverensstemmelser mellom partene bestemmes i samsvar med gjeldende dansk lovgivning med selgerens hjem som jurisdiksjon. Jfr. punkt 14.

16. Øvrig
Følgende betingelser og unntak nevnt i gjeldende salgs- og betalingsbetingelser for NLM 94 (Alminnelig betingelser for levering og montering av maskiner samt annet mekanisk, elektrisk og elektronisk utrustning i og mellom Danmark, Finland, Norge og Sverige) gjelder. Disse vilkår blir utlevert dersom det er ønsket.